Smoke & Pepper, Bueno Shake

16oz Bueno Shake. Includes hazelnut.